ความฝันใกล้เป็นจริงแล้ว

posted on 10 Feb 2008 01:03 by bowling-kawaii

18/01/51

私は あさ 5 時に おきます。 今日 私は パン を食べます。

  私は バスで  学校 へ 行きました。 今日 私は 一時間日

 日本語 を勉強しました。 先生は しゅうくだい をかげましたいろいろ。 

それから 私は ぶっきょう を勉強しました。 昼休み わたしとミンとエ-は 

昼ごはんを食べました。 今日は タイ語 を勉強しました。

 私は うち へ 帰りました。 私は 市場 へ 行きました。 

私は にっき を買いました。

 …………………………………………………………………………………..

18/01/51 

    ฉันตื่นนอน 5 โมงเช้า  วันนี้ฉันกินขนมปังเป็นอาหารเช้า หลังจากนั้นฉันก็นั่งรถ

ประจำทางมาโรงเรียน วันนี้ฉันเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแรก อาจารย์ให้การบ้านหลายอย่าง 

  หลังจากนั้นฉันก็ไปเรียนวิชาพระพุทธศาสนา พักกลางวัน ฉัน,มิ้วและเอ๋กินข้าวกลางวัน 

วันนี้เรียนภาษาไทย  พอฉันกลับบ้าน ฉันก็ไปตลาด  ฉันได้ซื้อสมุดไดอารี่ 

 ………………………………………………………………………………… 

19/01/51

 

 今日は きんようびです。 私は バスで がっこう へ いきました。

 一時間日 にほんご を べんきょうしました。 二時間日 ぶっきょう 

 を べんきょうしました。  ひるやすみ としょかん へ いきました。

 今日は かいぎ を しました, どちらは パレ-ド ふく を みました。

 三時間日 タイごの スィ-スパン せんせい をべんきょうしました。

今日は 日本語 を ならいました。ごご 4時 に それから 

コンピュ-タ- へや へ いきました。それから わたし 

うち へ かえりました。

.................................................................................................. 

19/01/51   

    วันนี้เป็นวันศุกร์  ฉันไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง  วิชาแรกเรียนภาษาญี่ปุ่น

วิชาที่สองเรียนพระพุทธศาสนา  พักกลางวันไปห้องสมุด  วันนี้ประชุมว่าจะไป

เช่าชุดพาเหรดที่ไหน  วิชาสุดท้ายเรียนภาษาไทยของครูศรีศุภร วันนี้ทีติวภาษาญี่ปุ่น

เลิกเรียน 4 โมงเย็น หลังจากนั้นฉันก็ไปห้องคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นก็กลับบ้าน    

…………………………………………………………………………  

20/01/51  

 今日は やすみです。 私は あさ 10 時に おきます。

 私は シャワ- をあびます。  それから ごは を たべました。

 あには  カオパント を しました。おおいしいです。 ひる 

私は チョコレ-ト を かいました。 ばん 私は 日本語の 

しゅくだい を しました。  8時 です。市場 へ いきました,やさい

 を  かいました。 9時です。私は うちへ かえりました。

 私は 10時に ねます。  

............................................................................................ ……………………………………

 20/01/51   

วันนี้เป็นวันหยุด  ฉันตื่นนอน 10 โมงเช้า ฉันจึงไปอาบน้ำ หลังจากนั้นก็มากินข้าว 

 พี่ทำข้าวผัดให้กินอร่อยมาก พอเที่ยงฉันก็ไปซื้อช๊อกโกแลตมากิน  พอตอนเย็นฉันก็ทำการบ้าน

ญี่ปุ่น  พอ 2 ทุ่มครึ่งก็ไปตลาดเพื่อซื้อผัก  พอ 3 ทุ่มฉันก็กลับบ้าน ฉันเข้านอนตอน 4 ทุ่ม  .

........................................................................................... …………………………………….. 

21/01/51

 

 今日は けつまうびです。私は 5時に おきました。

 わたしは バス で がっこう へ いきました。