เสร็จซักทีโว้ย

posted on 10 Feb 2008 01:54 by bowling-kawaii

01/02/51

きょう わたしは 6 時に おきました。

 きょうは すずしい です。

わたしは バスで がつこう へ いきました。

わたしは まえの がつこうで パン を かいました。

1 時 べんきょうしました。

 ...................................................................................................................................................... 

01/02/51

 

                วันนี้ฉันตื่นนอน 6 โมงเช้า  วันนี้อากาศสดชื่น แจ่มใส่

ฉันไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง  ฉันซื้อขนมปังหน้าโรงเรียน และฉันก็

ขึ้นเรียนคาบแรก

.................................................................................................................

02/02/51

 きょう わたしは 6 時に おきました。

 きょうは  あさごはん を たべました。

わたしは バスで がつこう へ いきました。

あいかわららず あつい です。 

きょうは がっこうで ぶんかさい です。

 それから わたしは うちへ   かりました。 

.......................................................................................................................................................... 

02/02/51

 

วันนี้ฉันตื่น 6 โมงเช้า วันนี้ฉันทานข้าวเช้ามาจากบ้าน ฉันไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง

อากาศร้อน วันนี้ที่รร.ของฉันมีงานนิทรรศการ หลังจากนั้น ฉันก็กลับบ้าน

...........................................................................................................................

03/02/51

 きょうは やすみです。わたしは あさ 9 時に おきました

。きょうは すずしいです。にっき  かきました。

きょうは にちようびです。 それから テレビ を みます。 

………………………………………………………………………………………………………………. 

03/02/51

 

วันนี้เป็นวันหยุด ฉันตื่นนอน 9 โมงเช้า วันนี้อากาศสดชื่น แจ่มใส่

เขียนไดอารี่ก่อนเลย  และวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์  หลังจากนั้นก็ดูทีวี

................................................................................................................................

 

04/02/51

 きょう わたしは 6 時に おきました。

 きょうは すずしいです。

わたしは バスで がつこう へ いきました。

わたしは バスで がつこう へ いきました。

わたしは まえの がつこうで パン を かいました。

1 時 べんきょうしました。

…………………………………………………………………………………….

 

04/02/51

 

วันนี้ฉันตื่นนอน6โมงเช้า วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใส่  ฉันไปรร.โดยรถประจำทาง

ฉันซื้อขนมปังหน้ารร. และขึ้นเรียนคาบแรก

................................................................................................................................

 

05/02/51

 きょう わたしは 6 時に おきました。

 きょうは すずしいです。

わたしは バスで がつこう へ いきました。

きょうは  あさごはん を たべました。 

きょうは 4 時 が あります。

ひるやすみ わたしは としょかん で ほん を よみました。

 それから べんきょう を しました。

それから わたしは うちへ かえりました。 

....................................................................................................................................................................... 

05/02/51

 

วันนี้ฉันตื่นนอน 6 โมงเช้า  วันนี้อากาศสดชื่น แจ่มใส่ ฉันไปโรงเรียนโดยรถ

ประจำทาง  วันนี้ฉันกินข้าวเช้ามา วันนี้ฉันมีเรียน 4 คาบ  พักกลางวัน ฉันไปห้องสมุด

อ่านหนังสือ หลังจากนั้นขึ้นเรียนวิชาต่อไป หลังจากนั้นฉันก็กลับบ้าน

.................................................................................................................................  

edit @ 10 Feb 2008 01:55:44 by bowling

ความฝันใกล้เป็นจริงแล้ว

posted on 10 Feb 2008 01:03 by bowling-kawaii

18/01/51

私は あさ 5 時に おきます。 今日 私は パン を食べます。

  私は バスで  学校 へ 行きました。 今日 私は 一時間日

 日本語 を勉強しました。 先生は しゅうくだい をかげましたいろいろ。 

それから 私は ぶっきょう を勉強しました。 昼休み わたしとミンとエ-は 

昼ごはんを食べました。 今日は タイ語 を勉強しました。

 私は うち へ 帰りました。 私は 市場 へ 行きました。 

私は にっき を買いました。

 …………………………………………………………………………………..

18/01/51